உழுகிறவன் அறுக்கிறவனை தொடர்ந்து பிடிப்பான்

20.00

ஒரு உவமையின் மூலமும் நிழல்-பொருள் முறையிலும் எடுத்துரைத்து நம்மை எச்சரிக்கும், காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மன்னா இப்பாடமாகும்.

Category: Tags: ,

தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியாகிய ஆமோஸைக்கொண்டு, இஸ்ரயேல் தேசத்தில் நிகழக்கூடிய தானிய மற்றும் திராட்சை பழ விளைச்சல் மற்றும் அறுவடையைப் பற்றியும், அதற்கு ஒப்பாகக் கடைசிநாட்களில் நடக்கவிருக்கும் ஆவிக்குரிய மற்றும் பூமிக்குரிய விளைச்சல் மற்றும் ஆறுவடையைப் பற்றியும் ஒரு உவமையின் மூலமும் நிழல்-பொருள் முறையிலும் எடுத்துரைத்து நம்மை எச்சரிக்கும், காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மன்னா இப்பாடமாகும்.

Dimensions 20.5 × 14.5 × 0.5 cm
Pages

18

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உழுகிறவன் அறுக்கிறவனை தொடர்ந்து பிடிப்பான்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart