நமது கர்த்தரைக் கலங்கப்பண்ணின காரியங்கள்

35.00

வேதத்தில் நமது கர்த்தர் மும்முறை கலங்கிநின்றதாக பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அவைகளை கர்த்தர் எவ்வாறு கையாண்டார், அதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பவைகளை இந்தப் பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களுடைய நினைவுகூருதல் தியானத்திற்குப் பயன்பெறும்படியாக ஜெபத்துடன் பகிர்ந்துகொள்கிறோம்!

Category:

வேதத்தில் நமது கர்த்தர் மும்முறை கலங்கிநின்றதாக பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அவைகளை கர்த்தர் எவ்வாறு கையாண்டார், அதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பவைகளை இந்தப் பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களுடைய நினைவுகூருதல் தியானத்திற்குப் பயன்பெறும்படியாக ஜெபத்துடன் பகிர்ந்துகொள்கிறோம்!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நமது கர்த்தரைக் கலங்கப்பண்ணின காரியங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart